mandag 29. oktober 2007

Bare så vi husker hvordan sommeren var...

- og for å få et bilde ut på Venneforeningas nye blogg, tar jeg med dette bildet fra sommeren 2007.

Ha en riktig god vinter med nok snø til å dekke planetene!

Kontakt Venneforeninga

Vi kontaktes lettest per e-post (trykk på e-post i blått).


Postadresse:

Botanisk Hages Venner
Postboks 2662
9273 Tromsø

Styret

Styret for 2007 sesongen består av:

Leder: Merethe Larsen
Nestleder: Mai Lund Jørgensen
(Kasserer:) Anne Bruvold
Sekretær: Kjersti Bakke
Styremedlem: Rigmor Jakobsen

Vedtekter

1. Formål
Venneforeningens formål er å fremme kjennskap til og interesse for Botanisk hage i Tromsø, og å bidra til utvikling av hagen og dertil hørende aktiviteter. Dette kan skje gjennom midler foreningen skaffer til veie og gjennom medlemmenes egenaktivitet i hagen.

2. Medlemmer
Enkeltpersoner så vel som bedrifter, institusjoner og foreninger kan tegne medlemskap.

3. Styre
Foreningen ledes av et styre på seks medlemmer; leder pluss fem styremedlemmer. Det skal velges ett varamedlem til styret. Styret konstituerer seg selv med valg av nestleder, sekretær, kasserer og to ordinære styremedlemmer.

Leder og varamedlem velges for ett år, styremedlemmer velges for to år av gangen. Valg på to nye styremedlemmer skal skje hvert annet år for å sikre kontinuitet.

Styret er beslutningsdyktig når det er formelt innkalt og minst tre styremedlemmer og ett varamedlem er til stede.

Styrevedtak blir gjort med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Styret kan nedsette et arbeidsutvalg (AU) bestående av leder, kasserer og ett styremedlem, med fullmakt til å avgjøre hastesaker etter nærmere instruks.

Styret disponerer foreningens midler i samsvar med foreningens formål.

Styret legger fram årsmelding og revidert årsregnskap på årsmøtet.

4. Årsmøte
Årsmøtet skal holdes innen utgangen av mars hvert år. Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig seinest 2 uker før møtedato. Medlemmer som har e-postadresse kan innkalles per e-post, med mindre de reserverer seg mot det.

Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende minst 3 uker før årsmøtet.

På årsmøtet kan alle medlemmer møte. Den som har betalt kontingent foregående og/eller inneværende år har stemmerett. Kollektivt- som personlig medlemsskap gir rett til én stemme på møtet.

Årsmøtet behandler følgende saker:
a. Årsmelding
b. Revidert regnskap
c. Valg av leder, styre- og varamedlemmer
d. Valg av revisor
e. Valg av valgkomite
f. Fastsettelse av kontingent
g. Vedtektsendringer
h. Andre årsmøtesaker
i. Innkomne forslag

Vedtak blir gjort ved simpelt flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

5. Drift
Styret inviterer til aktiviteter og arrangementer. Det kan etableres spesielle kompetanse- og aktivitetsgrupperinger innenfor foreningen.

6. Oppløsning
Foreningen kan oppløses hvis årsmøtet vedtar dette med 2/3 flertall blant de fremmøtte på årsmøtet. Foreningas midler og eiendeler tilfaller i så fall Botanisk hage i Tromsø.

7. Vedtektenes gyldighet

Vedtektene gjelder f.o.m. 06. mars 2009

Oppdatert 22.3.11

tirsdag 23. oktober 2007

Venneforeninga har fått seg en blogg

Disse sidene vil være foreningas nye nettsider.